Nowelizacja art. 132 kpc – doręczenia między pełnomocnikami

25061
jak ustalić adres dłużnika

Kilkukrotna nowelizacja art. 132 k.p.c. powoduje problemy w zakresie stosowania przepisów przejściowych. Niniejszy artykuł wskazuje terminy wejścia w życie najistotniejszych zmian art. 132 k.p.c.

Nowelizacja art. 132 k.p.c.

Zgodnie z aktualną treścią art. 132 k.p.c. zawodowi pełnomocnicy nie muszą załączać do pisma potwierdzenia nadania go do strony przeciwnej. Wymogiem formalnym pisma jest natomiast oświadczenia o nadaniu listu pełnomocnikowi drugiej strony lub o doręczeniu go w innej formie.

Kodeks cywilny

Art. 132 [Doręczanie pism w toku sprawy]

§ 1. W toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. W treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. Pisma, niezawierające powyższego oświadczenia, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.

§ 1(1). Przepis § 1 nie dotyczy wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie powództwa, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i skargi na orzeczenia referendarza sądowego, które należy złożyć w sądzie z odpisami dla strony przeciwnej.

§ 1(2).Przepis § 1 nie dotyczy pism wnoszonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, podlegających doręczeniu adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, którzy dokonali wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2. Doręczenie adresatowi może nastąpić także przez wręczenie mu pisma bezpośrednio w sekretariacie sądu.

Pogrubiony fragment został zmieniony art. 2 pkt 14 lit. a Ustawy o zmianie ustawy – kodeks cywilny, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311). Zgodnie z Art. 21 ust. 1.  ww. ustawy „Przepisy ustaw zmienianych w art. 2 i art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do postępowań wszczętych po wejściu w życie niniejszej ustawy.”

Ustawa nowelizująca weszła w życie dnia 08.09.2016 r. Tym samym w sprawach wszczętych przed dniem 08.09.2016 r. pełnomocnik nie ma obowiązku składać oświadczenia o doręczeniu lub nadaniu pisma.

Wcześniejsze brzmienie art. 132 k.p.c.

Pełnomocnik natomiast obowiązek załączyć potwierdzenie nadania lub doręczenia pisma, zgodnie z poniższym brzmieniem art. 132 k.p.c. sprzed nowelizacji.

Kodeks cywilny

Art. 132 [Doręczanie pism w toku sprawy] § 1. W toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. Do pisma procesowego wniesionego do sądu dołącza się dowód doręczenia drugiej stronie odpisu albo dowód jego wysłania przesyłką poleconą. Pisma, do których nie dołączono dowodu doręczenia albo dowodu wysłania przesyłką poleconą, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku. (…)

Źródło obrazu: Wikipedia. Autor: Ammodramus. Domena publiczna.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here