Rękojmia za wady nieruchomości

Rękojmia pozwala dochodzić roszczeń w przypadku wad nieruchomości: budynku, lokalu, działki, miejsca parkingowego...

Przewodnik po RODO

Artykuł zawiera wybór przepisów i zagadnień z RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679...

Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej (postępowanie pojednawcze) jest środkiem sądowym, który umożliwia stronom zawarcie ugody o...

Nowelizacja art. 132 kpc – doręczenia między pełnomocnikami

Kilkukrotna nowelizacja art. 132 k.p.c. powoduje problemy w zakresie stosowania przepisów przejściowych. Niniejszy artykuł wskazuje terminy...

Kogo dotyczy Jednolity Plik Kontrolny

Od zeszłego roku w resorcie finansów trwały prace zmierzające do zwiększenia efektywności kontroli przedsiębiorców. Ich...

40 euro rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

Przepisy art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach...

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-sąd)

Artykuł ten, omawiający elektroniczne postępowanie upominawcze, rozpoczyna cykl rozważań na temat skutecznego dochodzenia wierzytelności przed...

Przekształcenie jednoosobowej działalności w sp. z o.o.

W Polsce często występuje sytuacja, gdy nawet wielomilionowe przedsiębiorstwa prowadzone są w formie jednoosobowej działalności...

Mediacja w sprawach gospodarczych

Mediacja jest alternatywnym do postępowania sądowego sposobem rozwiązywania sporu pomiędzy stronami. Postępowanie mediacyjne prowadzone jest...

Jak ustalić adres dłużnika

Wielokrotnie wierzyciel staje przed pytaniem jak ustalić adres dłużnika. Często adres firmy lub zamieszkania może...

Rękojmia, zasady odpowiedzialności sprzedawcy

Jednym z najczęściej wykorzystywanych instrumentów prawnych umożliwiających kupującemu podnoszenie roszczeń wobec sprzedawcy z powodu wad...

Rękojmia a gwarancja

Przy sprzedaży towarów bardzo częstą sytuacją jest zbieg różnych norm prawnych, z tytułu których kupujący...

Czy prawo może nadążyć za cyfryzacją?

Od lat prawnicy, informatycy i przedsiębiorcy powtarzają, że prawo nie nadąża za cyfryzacją. I niezmiennie...

Koszty uzyskania przychodu a premia autorska

Do premii dla pracownika, który przeniósł na swojego pracodawcę majątkowe prawa autorskie do utworu, stworzonego...

Termin w zezwoleniu na prowadzenie działalności w SSE

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy...

Korzyści związane z działalnością na terenie SSE

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej wiąże się dla przedsiębiorcy z korzyściami w...

Egzekucja ze świadczeń z ZFŚS

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zagadnienie dopuszczalności prowadzenia egzekucji ze świadczeń przysługujących pracownikowi z zakładowego funduszu...

Odwołanie do KIO wniesione na poczcie a zachowanie terminu

Znanym faktem jest regulacja prawa zamówień publicznych dotycząca sposobu zachowania terminu na odwołanie od czynności...

Skarga do sądu od uzasadnienia wyroku KIO

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lutego 2016 r. rozstrzygnął dopuszczalność skargi do sądu...

Art. 144 PZP zmiana nieistotna umowy

Realizacja umowy zawartej w związku z udzielonym zamówieniem publicznym czasem wiąże się z koniecznością jej...

Wojewódzki plan gospodarki odpadami

Artykuł analizuje problemy związane z nadawaniem statusu regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wojewódzki plan...

Pijany pracownik, rozwiązanie umowy

Pijany pracownik najczęściej stwarza zagrożenie w miejscu pracy narażając na odpowiedzialność prawną swojego pracodawcę. Bezspornie...

Walor ustnych ustaleń do pisemnej umowy o pracę

Kodeks pracy wskazuje na konieczność zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej, co odróżnia ją...

Błąd co do treści czynności prawnej

Powszechnie znana jest możliwość reklamowania nabytego produktu lub usługi poprzez powoływanie się na uprawnienia wynikające...

Uprawnienia kupującego przy zawarciu umowy przez Internet

Kupno towarów lub usług w Internecie wiąże się z możliwością podjęcia większej ilości środków prawnych...

Prawo konsumenta do zwrotu towaru w ciągu 14 dni

Powszechnie znanym uprawnieniem kupującego o statusie konsumenta jest możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni...

14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji konsumenta

Ustawodawca w art. 561(5) k.c. w relacji pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem ustalił wiążący dla przedsiębiorcy...

Cofnięcie pozwu po spłacie długu

Często dłużnik wpłaca część lub całość należności już po wytoczeniu powództwa. Wymaga to jak najszybszej...

Rękojmia przy wadach nowego samochodu

Najczęściej spotykanymi przypadkami są wady pojazdów używanych. Wielokrotnie jednak wadliwe okazują się również pojazdy nowe....

Zakaz palenia węglem – nowelizacja art. 96 POŚ na tle wyroku NSA

Zakaz palenia węglem Dnia 12.11.2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 27 kwietnia 2001 r....

Ustawa o gospodarce opakowaniami – porozumienie z Marszałkiem

W niniejszym artykule omówiono nową w polskim porządku prawnym instytucję porozumienia zawieranego pomiędzy marszałkiem województwa...

Postępowanie sądowe – wybrane zagadnienia

Przedsiębiorca najczęściej musi zdecydować się na postępowanie sądowe w przypadku dochodzenia wierzytelności z tytułu niezapłaconych...

Uznanie długu – korzyści dla wierzyciela

Niejednokrotnie mamy do czynienia z kontrahentami lub dłużnikami, którzy uchybiają terminowi spłaty należności. Chodzi tutaj...

Umowa zlecenia a umowa o pracę

Pracodawca nie mając pewności, czy może zawrzeć z pracownikiem umowę zlecenia, umowę o dzieło, czy...