Zasady świadczenia usług online

 § 1. [Postanowienia wstępne]

Zasady świadczenia usług online określają:
a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.biznesprawo.com przez Usługodawcę;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2. [Definicje]

1. Usługodawca: Oskar Możdżyń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Oskar Możdżyń Firma Prawnicza „Masz Prawo”, ul. Gospodarcza 11, 41 – 214 Sosnowiec, NIP: 6443403272, REGON: 243696714.
2. Usługobiorca: osoba lub podmiot, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi prawne.
3. Usługi prawne: usługi świadczone przez Usługodawcę z zakresu działalności prawniczej, w szczególności doradztwo prawne, przygotowywanie projektów pism (dalej również: „usługa” lub „usługi”).
4. Oferta: przesłana w formie wiadomości e-mail, bezpłatna wstępna analiza sprawy, w ramach której Usługodawca:
a) informuje Usługobiorcę o proponowanej mu usłudze prawnej i wycenia ją;
b) w przypadku Usługobiorcy będącego konsumentem, udziela informacji w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5. Umowa o świadczenie usług prawnych: umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, w trybie wskazanym w § 3 ust. 6 Zasad świadczenia usług (dalej również: „umowa”).

§ 3. [Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę]

1. Usługodawca oświadcza, że nie wykonuje zawodu radcy prawnego lub adwokata. W przypadku chęci świadczenia usługi przez radcę prawnego lub adwokata, Usługobiorca otrzyma dane kontaktowe odpowiedniego organu zawodowego właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania lub siedziby Usługobiorcy.
2. Usługobiorca chcący skorzystać z usługi może skontaktować się z Usługodawcą:
a) telefonicznie pod nr telefonu 666 984 255,
b) mailowo pod adresem poczta@mozdzyn.pl.
3. Usługodawca na podstawie informacji przekazanych przez Usługobiorcę sporządza Ofertę.
4. Usługodawca w celu sporządzenia Oferty może poprosić Usługobiorcę o przekazanie dalszych informacji w tym m.in. o wypełnienie formularza mającego na celu uzyskanie informacji o stanie sprawy.
5. Usługobiorca przed zleceniem wykonania usługi może skierować do Usługodawcy dalsze pytania mające na celu sprecyzowanie możliwych środków prawnych w ramach usługi.
6. Usługobiorca chcący zlecić Usługodawcy wykonanie usługi na warunkach określonych w Ofercie, zleca wykonanie usługi za pośrednictwem strony internetowej, do której link otrzyma wraz z Ofertą. W ten sposób Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcą umowę o świadczenie usług prawnych.
7. Usługodawca może powierzyć wykonanie usługi podmiotowi trzeciemu, w szczególności osobom wskazanym jako autorzy strony www.biznesprawo.com.
8. Każda ze stron ma prawo wcześniejszego rozwiązania umowy, w przypadkach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 4. [Postępowanie reklamacyjne i zakres odpowiedzialności Usługodawcy]

1. Niezależnie od uprawnień wynikających w szczególności z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, każdy Usługobiorca może złożyć na adres e-mail Usługodawcy reklamację dotyczącą usług lub innych okoliczności.
2. Usługodawca rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania informując Usługobiorcę, w formie wiadomości e-mail, o sposobie jej rozpatrzenia.
3. Niezależnie od sposobu rozpatrzenia reklamacji, każdy Usługobiorca może wnieść sprawę do sądu powszechnego.
4. W stosunku do Usługobiorców niebędących konsumentami, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy wyłącznie z winy umyślnej.

§ 5. [Przetwarzanie danych osobowych]

1. Zawarcie umowy wymaga podania przez Usługobiorcę danych obejmujących imię, nazwisko i adres usługobiorcy, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, numeru KRS lub NIP.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Usługobiorcę wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy oraz w celu zgodnego z prawem ewidencjonowania przychodów Usługodawcy.
3. Usługobiorca ma prawo dostępu do podanych przez niego danych osobowych, ich poprawiania  a także żądania ich usunięcia.

§ 6. [Postanowienia obowiązkowe wynikające z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną]

1. Określa się następujące, minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) dostęp do internetu,
b) przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie,
c) poprawnie skonfigurowane konto e-mail.
2. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Niniejsze Zasady świadczenia usług wchodzą w życie z dniem 01.06.2016 r.

Twoje usługi

PRAWO BUDOWLANE

Prowadzimy kompleksową obsługę dla osób i firm, które potrzebują pomocy w sprawach z zakresu: rękojmi przy wadach nieruchomości, wad robót budowlanych, odszkodowań...

OBSŁUGA PRAWNA

Obsługa prawna polega na stałej współpracy obejmującej przygotowywanie dokumentów, konsultowanie stanów faktycznych jak i wdrażanie w przedsiębiorstwie rozwiązań z zakresu audytu. Obsługa może też...

PORADY ONLINE

Skorzystaj z naszej pomocy online. Bezpłatną wstępną analizę sprawy wraz z wyceną i proponowanym zakresem porady otrzymasz w ciągu 24 h. Działamy na terenie...

AUDYT PRAWNY

IDEA Korzystanie z usług prawnika bywa problematyczne z kilku powodów. Po pierwsze, często nie rozumie on sposobu działania firmy swojego klienta i nie stara się...

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Na etapie przedsądowym dochodzenie wierzytelności polega na kontakcie pisemnym, mailowym i telefonicznym z dłużnikiem. Ma on na celu albo jak najszybsze odzyskanie należności albo...

Najnowsze

Rękojmia za wady nieruchomości

Rękojmia pozwala dochodzić roszczeń w przypadku wad nieruchomości: budynku, lokalu, działki, miejsca parkingowego itp. Przepisy o rękojmi za wady nieruchomości znajdą zastosowanie...

Przewodnik po RODO

Artykuł zawiera wybór przepisów i zagadnień z RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony...
jak ustalić adres dłużnika

Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej (postępowanie pojednawcze) jest środkiem sądowym, który umożliwia stronom zawarcie ugody o skutkach bardzo zbliżonych do wyroku sądowego. Zawezwanie, ze względu...
jak ustalić adres dłużnika

Nowelizacja art. 132 kpc – doręczenia między pełnomocnikami

Kilkukrotna nowelizacja art. 132 k.p.c. powoduje problemy w zakresie stosowania przepisów przejściowych. Niniejszy artykuł wskazuje terminy wejścia w życie najistotniejszych zmian art. 132 k.p.c. Nowelizacja art....