Informacje od administratora

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Oskar Możdżyń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Oskar Możdżyń Firma Prawnicza „Masz Prawo”, NIP: 6443403272, ul. Czyżyków 12, 40-537 Katowice, poczta@biznesprawo.com (dalej: Administrator).
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  a. w przypadku, gdy nie zawarł(a) Pan/Pani umowy o świadczenie pomocy prawnej z administratorem dane przetwarzane są w celu przesłania bezpłatnej analizy sprawy, w oparciu o przesłany formularz oraz podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  b. w przypadku, gdy zawarł(a) Pan/Pani umowę zlecenia z administratorem:
  – wykonania zawartej umowy, na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  – księgowości i fakturowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zapewnia realizację usprawiedliwionego interesu Administratora w postaci prowadzenia działań zmierzających do zawarcia umowy.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych są pracownicy i inne osoby pozostające w zależności służbowej od Administratora danych osobowych oraz radcowie prawni, których z Administratorem łączy stosunek cywilnoprawny. W przypadku przetwarzania danych celem księgowości i fakturowania podmiotem przetwarzającym dane jest biuro rachunkowe.
 5. Pana/Pani dane osobowe są przechowywane przez następujący okres czasu:
  a. w przypadku, gdy nie zawarł(a) Pan/Pani umowy z Administratorem – przez okres 3 miesięcy (przeciętny okres, w którym osoba, która otrzymała bezpłatną analizę sprawy, decyduje się na zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej),
  b. w przypadku, gdy zawarł(a) Pan/Pani umowę z administratorem:
  – dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy – przez okres wskazany w przepisach prawa dla dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania tj. 10 lat,
  – dane przetwarzane w celu księgowości i fakturowania przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa dla dokumentacji rachunkowej tj. 5 lat.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ma Pan/Pani także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 7. Gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO dysponuje Pan/Pani możliwością wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych:
  a. w przypadku gdy nie zawarł(a) Pan/Pani umowy z administratorem, jest warunkiem umownym, podanie danych jest dobrowolne i (za wyjątkiem adresu e-mail) nie jest niezbędne do przesłania bezpłatnej analizy sprawy,
  b. w przypadku, gdy zawarł(a) Pan/Pani umowę z administratorem, jest warunkiem umownym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania zawartej umowy oraz księgowości i fakturowania.