Czym jest audyt prawny

IDEA

Korzystanie z usług prawnika bywa problematyczne z kilku powodów. Po pierwsze, często nie rozumie on sposobu działania firmy swojego klienta i nie stara się go poznać. Po drugie, pomoc jest doraźna i skupia się na leczeniu objawów zamiast znajdowaniu przyczyn problemów. Ponadto zaproponowane zmiany są niewykorzystywane lub wykorzystywane niepoprawnie ze względu na niewytłumaczenie przez prawnika co i dlaczego robi.

Audyt prawny ma na celu poznanie potrzeb firmy i określenie istotnych punktów, które wspomogą jej rozwój lub zapobiegną przyszłym, potencjalnym problemom. Proponowane zmiany dotyczące stosowanych modeli działania i dokumentów, są omawiane z właścicielami i pracownikami firmy, a następnie wdrażane przy stałej konsultacji i szkoleniach.

ANALIZA

Audyt prawny polega na zweryfikowaniu praktyk prawnych przedsiębiorcy, analizie zawartych umów cywilnoprawnych, uprawnień i obowiązków administracyjnych (pozwoleń, zezwoleń, koncesji) i wdrożeniu nowych rozwiązań lub polepszeniu istniejących.

Audyt może obejmować część lub całość działalności przedsiębiorstwa. Przykładem audytu częściowego jest wdrożenie procedur reklamacyjnych odpowiadających aktualnym wymaganiom prawnym w zakresie prawa konsumenckiego i ochrony danych osobowych. Audyt całościowy obejmuje analizę wszystkich zawartych umów i sfer, w których przedsiębiorstwo działa. Ważne będą więc nie tylko relacje z klientami, ale również ochrona firmy przed nieuczciwą konkurencją oraz wdrożenie rozwiązań zabezpieczających relacje właściciela firmy ze współpracownikami i pracownikami.

NAPRAWA

Współpraca z prawnikiem nie powinna polegać na wywracaniu do góry nogami sposobu działania firmy. Wszelkie wdrażane rozwiązania, dla ich skuteczności, bazują na już istniejących, naturalnych sposobach działania pracowników, klientów i kontrahentów.

RELACJA

Wdrożenie nowych rozwiązań lub udoskonalenie już istniejących, możliwe jest tylko dzięki ich pełnemu zrozumieniu przez osoby, które będą z nich korzystać. Każde nowe rozwiązanie może być przedmiotem szkolenia odbywającego się osobiście lub online. Prawnicy przygotowujący audyt oferują również bieżącą pomoc w formie mailowej i telefonicznej. Dokumenty przygotowywane są ze szczegółowymi instrukcjami ich wypełnienia, dzięki czemu nowy pracownik, który nie uczestniczył w szkoleniach lub telefonicznych konsultacjach, może szybko wdrożyć się w metody działania firmy.

INDYWIDUALIZACJA

Nie ma rozwiązań dobrych dla wszystkich. Jeśli Twoja firma działa na ryzykownym rynku, warto zadbać o przekształcenie jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i skonstruowanie bardzo precyzyjnych umów z kontrahentami. W przypadku sprzedaży detalicznej przez Internet najważniejsze będzie wdrożenie odpowiedniej polityki ochrony danych osobowych, która coraz częściej jest kontrolowana przez GIODO i zadbanie o zgodne z prawem i przyjazne dla klienta procedury reklamacyjne i regulaminy. Z kolei dla branż działających na mocno wyspecjalizowanych rynkach kluczowe jest stałe monitorowanie nowych i projektowanych przepisów oraz zadbanie o dobre opinie prawne do przepisów już istniejących, co zawsze pomaga w przypadku kontaktów z urzędami.

Zakres audytu

Skontaktuj się z nami. Wspólnie ustalimy jaki rodzaj audytu będzie najlepszy, stosownie do Twoich potrzeb i rodzaju działalności przedsiębiorstwa.

Przykładowe rozwiązania

Umieszczenie w umowach postanowień zapewniających odpowiedzialność klienta wyłącznie z tytułu szkody spowodowanej winą umyślną. Większość umów nie posiada takich wyłączeń, co stanowi istotny błąd w relacjach B2B.

Wdrożenie praktyki uzyskiwania od kontrahentów nabywających towar lub usługę podpisów na fakturze, w szczególności w przypadku nowych kontrahentów. Pozwala to na dużo szybsze dochodzenie ewentualnych roszczeń, ponieważ podpis traktowany jest jako tzw. niewłaściwe uznanie długu.

Stosowanie w relacjach ze stałymi kontrahentami umów ramowych precyzujących np. warunki reklamacji towaru, czy wysokość odsetek za opóźnienie w płatności, w sposób korzystniejszy niż w przepisach powszechnie obowiązujących.

Rejestracja znaków towarowych (słownych, graficznych lub słowno-graficznych) utrudniająca konkurencji korzystanie z renomy cudzej firmy.

Przeniesienie na przedsiębiorcę praw autorskich do wykorzystywanych przez niego utworów (logo, wzory opakowań, inne grafiki itp.). Większość grafików nie przenosi na zamawiającego praw autorskich do wykonanych grafik, przez co istnieje ryzyko, że ta sama lub bardzo podobna grafika zostanie zgodnie z prawem sprzedana podmiotowi trzeciemu.

Twoje usługi

PRAWO BUDOWLANE

Prowadzimy kompleksową obsługę dla osób i firm, które potrzebują pomocy w sprawach z zakresu: rękojmi przy wadach nieruchomości, wad robót budowlanych, odszkodowań...

OBSŁUGA PRAWNA

Obsługa prawna polega na stałej współpracy obejmującej przygotowywanie dokumentów, konsultowanie stanów faktycznych jak i wdrażanie w przedsiębiorstwie rozwiązań z zakresu audytu. Obsługa może też...

PORADY ONLINE

Skorzystaj z naszej pomocy online. Bezpłatną wstępną analizę sprawy wraz z wyceną i proponowanym zakresem porady otrzymasz w ciągu 24 h. Działamy na terenie...

AUDYT PRAWNY

IDEA Korzystanie z usług prawnika bywa problematyczne z kilku powodów. Po pierwsze, często nie rozumie on sposobu działania firmy swojego klienta i nie stara się...

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Na etapie przedsądowym dochodzenie wierzytelności polega na kontakcie pisemnym, mailowym i telefonicznym z dłużnikiem. Ma on na celu albo jak najszybsze odzyskanie należności albo...