Odwołanie do KIO wniesione na poczcie a zachowanie terminu

2958
odwołanie do kio

Znanym faktem jest regulacja prawa zamówień publicznych dotycząca sposobu zachowania terminu na odwołanie od czynności zamawiającego. O ile bowiem w przypadku wniesienia pozwu do sądu, sam fakt nadania przesyłki listowej w placówce Poczty Polskiej powoduje zachowanie terminu determinującego m.in. przerwanie biegu terminu przedawnienia, o tyle odwołanie do KIO uregulowano w sposób odmienny.

Odwołanie do KIO

Wbrew pozorom przepisy prawa zamówień publicznych nie rozstrzygają tej kwestii w sposób jednoznaczny co starał się wykorzystać jeden ze skarżących, którego odwołanie do KIO zostało odrzucone.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.)

Art. 180. (…) 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

Art. 27. (…) 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Art. 180 ust. 4 ustawy posługuje się jedynie terminem „wnosi się” nie precyzując sposobu zachowania terminu, w przeciwieństwie do ustanowienia domniemania w art. 27 ust. 2 ustawy określającego kiedy zamawiający zapoznał się z odwołaniem.

Równocześnie art. 198a ust. 2 ustawy dotyczy wyłącznie skargi na orzeczenie KIO, w związki z czym art. 165 § 2 k.p.c. nie będzie miał zastosowania. Z kolei art. 185 ust. 7 ustawy odwołuje się wyłącznie do przepisów postępowania cywilnego dotyczących sądu polubownego, w których nie uregulowano samodzielnie omawianej kwestii.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.)

Art. 198a. 1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Art. 165. § 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.
§ 2. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.)

Art. 185. 7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Uchwała Sądu Najwyższego

Równocześnie w prawie zamówień publicznych zawarto w art. 198b ust. 2 ustawy regulację, zgodnie z którą nadanie skargi na orzeczenie KIO w placówce Poczty Polskiej powoduje zachowanie terminu. Odwołanie do KIO od czynności zamawiającego nie doczekało się jednak analogicznej regulacji. Na gruncie powyższych ustaleń Sąd Najwyższy podjął uchwałę podkreślając również, że aktualny stan prawny wynika m.in. z nowelizacji prawa zamówień publicznych z 2009 r. i nie powinien budzić najmniejszych wątpliwości.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r. (III CZP 90/13)

Do zachowania – przewidzianego w art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – terminu do wniesienia odwołania od czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie ma znaczenia dzień oddania odwołania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Powyższe orzeczenie potwierdza ustaloną praktykę, która dla wielu odwołujących się może być nieintuicyjna, ponieważ pozostaje odmienna od regulacji postępowania cywilnego, jak również postępowania administracyjnego.

Źródło obrazu: Wikipedia. Autor: BigMac. Licencja. CC BY-SA 3.0.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here