Zasady świadczenia usług online

 § 1. [Postanowienia wstępne]

Zasady świadczenia usług online określają:
a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.biznesprawo.com przez Usługodawcę;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2. [Definicje]

1. Usługodawca: Oskar Możdżyń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Oskar Możdżyń Firma Prawnicza „Masz Prawo”, ul. Gospodarcza 11, 41 – 214 Sosnowiec, NIP: 6443403272, REGON: 243696714.
2. Usługobiorca: osoba lub podmiot, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi prawne.
3. Usługi prawne: usługi świadczone przez Usługodawcę z zakresu działalności prawniczej, w szczególności doradztwo prawne, przygotowywanie projektów pism (dalej również: „usługa” lub „usługi”).
4. Oferta: przesłana w formie wiadomości e-mail, bezpłatna wstępna analiza sprawy, w ramach której Usługodawca:
a) informuje Usługobiorcę o proponowanej mu usłudze prawnej i wycenia ją;
b) w przypadku Usługobiorcy będącego konsumentem, udziela informacji w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5. Umowa o świadczenie usług prawnych: umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, w trybie wskazanym w § 3 ust. 6 Zasad świadczenia usług (dalej również: „umowa”).

§ 3. [Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę]

1. Usługodawca oświadcza, że nie wykonuje zawodu radcy prawnego lub adwokata. W przypadku chęci świadczenia usługi przez radcę prawnego lub adwokata, Usługobiorca otrzyma dane kontaktowe odpowiedniego organu zawodowego właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania lub siedziby Usługobiorcy.
2. Usługobiorca chcący skorzystać z usługi może skontaktować się z Usługodawcą:
a) telefonicznie pod nr telefonu 666 984 255,
b) mailowo pod adresem poczta@mozdzyn.pl.
3. Usługodawca na podstawie informacji przekazanych przez Usługobiorcę sporządza Ofertę.
4. Usługodawca w celu sporządzenia Oferty może poprosić Usługobiorcę o przekazanie dalszych informacji w tym m.in. o wypełnienie formularza mającego na celu uzyskanie informacji o stanie sprawy.
5. Usługobiorca przed zleceniem wykonania usługi może skierować do Usługodawcy dalsze pytania mające na celu sprecyzowanie możliwych środków prawnych w ramach usługi.
6. Usługobiorca chcący zlecić Usługodawcy wykonanie usługi na warunkach określonych w Ofercie, zleca wykonanie usługi za pośrednictwem strony internetowej, do której link otrzyma wraz z Ofertą. W ten sposób Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcą umowę o świadczenie usług prawnych.
7. Usługodawca może powierzyć wykonanie usługi podmiotowi trzeciemu, w szczególności osobom wskazanym jako autorzy strony www.biznesprawo.com.
8. Każda ze stron ma prawo wcześniejszego rozwiązania umowy, w przypadkach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 4. [Postępowanie reklamacyjne i zakres odpowiedzialności Usługodawcy]

1. Niezależnie od uprawnień wynikających w szczególności z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, każdy Usługobiorca może złożyć na adres e-mail Usługodawcy reklamację dotyczącą usług lub innych okoliczności.
2. Usługodawca rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania informując Usługobiorcę, w formie wiadomości e-mail, o sposobie jej rozpatrzenia.
3. Niezależnie od sposobu rozpatrzenia reklamacji, każdy Usługobiorca może wnieść sprawę do sądu powszechnego.
4. W stosunku do Usługobiorców niebędących konsumentami, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy wyłącznie z winy umyślnej.

§ 5. [Przetwarzanie danych osobowych]

1. Zawarcie umowy wymaga podania przez Usługobiorcę danych obejmujących imię, nazwisko i adres usługobiorcy, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, numeru KRS lub NIP.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Usługobiorcę wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy oraz w celu zgodnego z prawem ewidencjonowania przychodów Usługodawcy.
3. Usługobiorca ma prawo dostępu do podanych przez niego danych osobowych, ich poprawiania  a także żądania ich usunięcia.

§ 6. [Postanowienia obowiązkowe wynikające z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną]

1. Określa się następujące, minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) dostęp do internetu,
b) przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie,
c) poprawnie skonfigurowane konto e-mail.
2. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Niniejsze Zasady świadczenia usług wchodzą w życie z dniem 01.06.2016 r.

Twoje usługi

OBSŁUGA PRAWNA

Obsługa prawna polega na stałej współpracy obejmującej przygotowywanie dokumentów, konsultowanie stanów faktycznych jak i wdrażanie w przedsiębiorstwie rozwiązań z zakresu audytu. Obsługa może też...

PORADY ONLINE

Skorzystaj z naszej pomocy online. Przygotujemy dla Ciebie poradę prawną i przydatne dokumenty. Bezpłatną wstępną analizę sprawy wraz z wyceną i proponowanym zakresem porady...

AUDYT PRAWNY

IDEA Korzystanie z usług prawnika bywa problematyczne z kilku powodów. Po pierwsze, często nie rozumie on sposobu działania firmy swojego klienta i nie stara się...

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Na etapie przedsądowym dochodzenie wierzytelności polega na kontakcie pisemnym, mailowym i telefonicznym z dłużnikiem. Ma on na celu albo jak najszybsze odzyskanie należności albo...

WZORY UMÓW, PISM, PORADNIKI

Prawne ABC przed kupnem pojazdu. Jak ustrzec się przed sztuczkami nieuczciwych sprzedawców i zadbać o zawarcie jak najkorzystniejszej umowy. Poradnik zawiera również odpowiedzi na najczęściej...

Najnowsze

jak ustalić adres dłużnika

Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej (postępowanie pojednawcze) jest środkiem sądowym, który umożliwia stronom zawarcie ugody o skutkach bardzo zbliżonych do wyroku sądowego. Zawezwanie, ze względu...
jak ustalić adres dłużnika

Nowelizacja art. 132 kpc – doręczenia między pełnomocnikami

Kilkukrotna nowelizacja art. 132 k.p.c. powoduje problemy w zakresie stosowania przepisów przejściowych. Niniejszy artykuł wskazuje terminy wejścia w życie najistotniejszych zmian art. 132 k.p.c. Nowelizacja art....
tax

Kogo dotyczy Jednolity Plik Kontrolny

Od zeszłego roku w resorcie finansów trwały prace zmierzające do zwiększenia efektywności kontroli przedsiębiorców. Ich skutkiem jest istotna zmiana Ordynacji podatkowej. Jednym z jej...

40 euro rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

Przepisy art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403) (dalej: „ustawa o terminach...
- Advertisement -