Koszty uzyskania przychodu a premia autorska

2956
tax
podatki

Do premii dla pracownika, który przeniósł na swojego pracodawcę majątkowe prawa autorskie do utworu, stworzonego w ramach stosunku pracy można stosować podwyższone -pięćdziesięcioprocentowe koszty uzyskania przychodu, co jest bardzo korzystnym rozwiązaniem zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu

Nie ulega wątpliwości, że w przypadku pracy twórczej pracownika do tej części wynagrodzenia, która jest bezpośrednio związana z tworzeniem utworów na rzecz pracodawcy, można stosować 50% kosztów uzyskania przychodu. W zakresie jednak premii dodatkowej dla pracownika organy podatkowe stały na stanowisku, że stosować można jedynie standardowy ryczałt dla pracownika, nawet jeśli jest to premia przyznana wyraźnie za stworzenie utworu. Okazuje się, że stanowisko organów podatkowych było błędne.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2013 roku o sygn. akt II FSK 1378/11 podwyższone (50%) koszty przysługują także w przypadku premii uznaniowej dla pracownika za wykonanie dzieła stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wbrew stanowisku organów podatkowych, NSa uznał, że dodatkowe, uznaniowe wynagrodzenie w postaci premii jest bezpośrednio związane z przeniesieniem na pracodawcę praw autorskich majątkowych i stanowi jedną ze składowych wynagrodzenia należnego z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, co warunkuje zastosowanie również w tym wypadku 50% proc. Kosztów uzyskania przychodu.

Stosowanie premii za przeniesienie praw majątkowych do utworu może okazać się bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem, bowiem  zastrzeżenie jej w umowie dla szczególnie udanych utworów stanowić będzie dobrą motywację dla pracownika, do tego niezwykle korzystną finansowo.

Kto może być beneficjentem?

W przepisie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) mowa jest o twórcach i artystach wykonawcach, a zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Tym samym w gronie potencjalnych beneficjentów znajdują się: muzycy, plastycy, programiści, architekci, naukowcy oraz publicyści. Warto wspomnieć o tym, że ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych dość szeroko określa definicję utworu, w związku z czym również inne grupy zawodowe mogą liczyć na podwyższone koszty uzyskania przychodu, byleby ich praca miała charakter twórczy, a jej efektem było powstanie zamówionego przez pracodawcę utworu, co do którego nastąpi przeniesienie autorskich praw majątkowych na pracodawcę. W sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni, czy można zastosować podwyższone koszty przychodu warto zwrócić się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację indywidualną.

Obowiązkowe rejestry?

W szeregu interpretacji wydawanych przez organy podatkowe wskazuje się, że w przypadku zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu pracodawca powinien prowadzić ewidencję utworów przyjętych, a także ewidencję czasu pracy poświęconego na pracę twórczą, co pozwoli – w razie kontroli – udowodnić, że dana część wynagrodzenia pracownika, oraz przysługująca mu uznaniowa premia mają bezpośredni związek ze stworzeniem utworów i przeniesieniem praw autorskich majątkowych na pracodawcę. Stworzenie takich rejestrów i ewidencji nie jest obowiązkowe, ani regulowane przepisami, ale znacznie oddala ryzyko wydania niekorzystnej decyzji przez organy podatkowe w przypadku kontroli podatkowej.

Podsumowując zatem, stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu, zarówno do wynagrodzenia, jak i premii pracownika stanowi realną korzyść dla obu stron, bowiem znacznie podwyższa wynagrodzenie netto pracownika. Należy jednak pamiętać, że w danym roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (w roku 2016 kwota ta wynosi 42 764,00 zł).

 

Zdjęcie: 401(K) 2013 via Home Decorators / CC BY-SA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here