Czym jest audyt prawny

Audyt prawny polega na zweryfikowaniu praktyk prawnych przedsiębiorcy, analizie zawartych umów cywilnoprawnych, uprawnień i obowiązków administracyjnych (pozwoleń, zezwoleń, koncesji) i wdrożeniu nowych rozwiązań lub polepszeniu istniejących.

Celem audytu jest zmaksymalizowanie szans skutecznego rozstrzygania potencjalnych sporów z podmiotami trzecimi na korzyść klienta i zminimalizowanie prawdopodobieństwa kierowania w stosunku do klienta przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń.

Przykładowe rozwiązania

Umieszczenie w umowach postanowień zapewniających odpowiedzialność klienta wyłącznie z tytułu szkody spowodowanej winą umyślną. Większość umów nie posiada takich wyłączeń, co stanowi istotny błąd w relacjach B2B.

Wdrożenie praktyki uzyskiwania od kontrahentów nabywających towar lub usługę podpisów na fakturze, w szczególności w przypadku nowych kontrahentów. Pozwala to na dużo szybsze dochodzenie ewentualnych roszczeń, ponieważ podpis traktowany jest jako tzw. niewłaściwe uznanie długu.

Stosowanie w relacjach ze stałymi kontrahentami umów ramowych precyzujących np. warunki reklamacji towaru, czy wysokość odsetek za opóźnienie w płatności, w sposób korzystniejszy niż w przepisach powszechnie obowiązujących.

Rejestracja znaków towarowych (słownych, graficznych lub słowno-graficznych) utrudniająca konkurencji korzystanie z renomy cudzej firmy.

Przeniesienie na przedsiębiorcę praw autorskich do wykorzystywanych przez niego utworów (logo, wzory opakowań, inne grafiki itp.). Większość grafików nie przenosi na zamawiającego praw autorskich do wykonanych grafik, przez co istnieje ryzyko, że ta sama lub bardzo podobna grafika zostanie zgodnie z prawem sprzedana podmiotowi trzeciemu.

Zakres audytu

Czynności podjęte w ramach audytu prawnego mogą obejmować wszystkie aspekty działalności przedsiębiorcy lub te, które wspólnie określimy jako najważniejsze lub wymagające najszybszej reakcji.

Skontaktuj się z nami, a nasi doradcy niezobowiązująco ustalą jaki rodzaj audytu będzie najlepszy, stosownie do rodzaju działalności Twojego przedsiębiorstwa.

Twoje usługi

OBSŁUGA PRAWNA

Obsługa prawna polega na stałej współpracy obejmującej przygotowywanie dokumentów, konsultowanie stanów faktycznych jak i wdrażanie w przedsiębiorstwie rozwiązań z zakresu audytu. Obsługa może też...

PORADY ONLINE

Skorzystaj z naszej pomocy online. Przygotujemy dla Ciebie poradę prawną i przydatne dokumenty. Bezpłatną wstępną analizę sprawy wraz z wyceną i proponowanym zakresem porady...

AUDYT PRAWNY

Audyt prawny polega na zweryfikowaniu praktyk prawnych przedsiębiorcy, analizie zawartych umów cywilnoprawnych, uprawnień i obowiązków administracyjnych (pozwoleń, zezwoleń, koncesji) i wdrożeniu nowych rozwiązań lub...

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia dla przedsiębiorców i innych podmiotów z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i handlowego. Tematyka szkolenia może zostać zamówiona lub wybrana z listy szkoleń...

WZORY UMÓW, PISM, PORADNIKI

Prawne ABC przed kupnem pojazdu Jak ustrzec się przed sztuczkami nieuczciwych sprzedawców i zadbać o zawarcie jak najkorzystniejszej umowy. Poradnik zawiera również odpowiedzi na najczęściej...